บริจาคของเล่นกับการลดหย่อนภาษี

 
 

1. กรณีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลบริจาคเงินหรือทรัพย์สินป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 

2. กรณีการโอนทรัพย์สินหรือสินค้าที่มีไว้ขายที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล มอบให้เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ตามโครงการ "ให้ 1 ได้ 2"

 

3. กรณีนิติบุคคลบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนด้านสันทนาการ ในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ของทางราชการ หรือของเอกชนที่เปิดให้บริการเป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใดๆ

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา การกีฬา และพัฒนาสังคม
เป็นอีกหนึ่งมาตรการทางภาษีของกรมสรรพากรที่ร่วม สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่มี กำลังทรัพย์เพียงพอมาช่วยกันสนับสนุนการศึกษาและ นันทนาการ เพื่อให้สังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าและมีการ พัฒนาที่ดี ผู้บริจาคให้กับโครงการนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีด้วยการหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไป กรมสรรพากรจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยหรือ ภาคเอกชนร่วมกันบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุน การศึกษาให้แก่สถานศึกษาตามโครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายจ่าย จากการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเยาวชน ไทย รวมทั้งเพื่อรองรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ให้ได้โอกาสที่ดีให้มากยิ่งขึ้น